01 AJ DAREK JACKSON JASRAC番号 23014059 NEXTONE番号 N00534006
02 Bump DAREK JACKSON JASRAC番号 23014041 NEXTONE番号 N00534007
03 Death March DAREK JACKSON JASRAC番号 23014032 NEXTONE番号 N00534008
04 Fat DAREK JACKSON JASRAC番号 23014024 NEXTONE番号 N00534009
05 Kujira DAREK JACKSON JASRAC番号 23014016 NEXTONE番号 N00534010
06 Mystery DAREK JACKSON JASRAC番号 23014008 NEXTONE番号 N00534011
07 Ohh DAREK JACKSON JASRAC番号 23013991 NEXTONE番号 N00534012
08 String ode DAREK JACKSON JASRAC番号 23013982 NEXTONE番号 N00534013